Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL/2013

w sprawie zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym” nr umowy UDA-POKL.09.01.02-20-923/13-00 z dnia 26 lipca 2013 roku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Termin składania ofert upływa 27.09.2013 do godz. 13:00.

Treść zapytania i wyniki - poniżej w załącznikach
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013

oraz unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20.09.2013

oraz zawiadomienie o powtórnym zapytaniu ofertowym nr 3/POKL/2013

w sprawie zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym” nr umowy UDA-POKL.09.01.02-20-923/13-00 z dnia 26 lipca 2013 roku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Informuję, że unieważniam przeprowadzoną czynność zapytania ofertowego nr 2/POKL/2013, jej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 20.09.2013 oraz zawiadamiam o ogłoszeniu ponownego zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych nadając jej numer 3/POKL/2013.

Szczegóły w załączniku.
WAŻNE!

W dniu 16.09.2013 roku o godz. 9.30 została wprowadzona zmiana w Zapytaniu ofertowym Nr 2/POKL/2013  zgodnie z pkt. III.7

Aktualizacja dot. dodania punktów 13 i 28 Zestawienie pomocy dydaktycznych z zakresu czytania i pisania zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej oferty.

 W związku z powyższym termin składania ofert został przesunięty na dzień

17.09.2013 do godz. 12.00

Szczegóły w załączniku poniżej.


Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/2013

w sprawie wyłonienia nauczycieli w celu przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym” nr umowy UDA-POKL.09.01.02-20-923/13-00 z dnia 26 lipca 2013 roku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Treść zapytania i wyniki - poniżej w załącznikach


Zapytanie ofertowe Nr 2/POKL/2013

w sprawie dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym” nr umowy UDA-POKL.09.01.02-20-923/13-00 z dnia 26 lipca 2013 roku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Treść zapytania i wyniki - poniżej w załącznikach


Lista plików